EEVL Haapsalu Kogudus PÕHIKIRI

 

NIMI

1. Kogudus kannab nimetust Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liidu Haapsalu kogudus, lühendina EEVL Haapsalu kogudus (edaspidi kogudus) ja tema juhatus asub Haapsalu linnas. Kogudus on juriidiline isik iseseisva bilansi, pitsati ja atribuutikaga, juht- ja täitevstruktuuridega.

ÕPETUSLIK ALUS

2. Koguduse õpetusliku alus on Piibli Vana ja Uus Testament, mida käsitleme ühtse ja jagamatu Jumala Sõnana ilma ühegi juurde- või mahaarvamiseta. Kogudus tunnustab apostellikku ja Nikaia usutunnistust

EESMÄRGID

3.1 Koguduse eesmärkideks on

 • Inimeste juhatamine Jumala juurde;
 • koguduse liikmete usuliste, kõlbeliste, heategevuslike, hariduslike, ja kasvatuslike vajaduste rahuldamine;
 • hoolekande ja heategevuse arendamine;
 • koostöö arendamine teiste kristlike koguduste ja kirikutega;
 • koostöö arendamine samu eesmärke taotlevate ühiskondlike organisatsioonidega.

3.2 Tegevus koguduse eesmärkide saavutamiseks on:

 • Jumala Sõna kuulutamine;
 • mitmesuguste vaimulike ürituste korraldamine (koosolekud, kontserdid, seminarid, laagrid jne.);
 • vaimulike talitluste toimetamine;
 • misjonitöö arendamine.
 • tegelemine hoolekande ja heategevusega.
 • vaimuliku kirjanduse väljaandmine ja levitamine;
 • kristliku õpetuse andmine ja jumalateenistuste pidamine asutustes,hoolekandeasutustes, haiglates, vanglates ja koolides;
 • koguduse töötegijate ettevalmistamine koguduse eesmärkide saavutamiseks. Kaasaaitamine nende koolitusele ja täienduskoolitusele kõrgemates ja muudes õppeasutustes ja muudes õppetöö vormides;
 • mitmesuguste töögruppide moodustamine, mis aitavad kaasa eesmärkide saavutamisele;
 • kontaktide loomine ja koostöö arendamine Eesti ja teiste riikide usuorganisatsioonidega, delegatsioonide vahetamine ning ühisürituste läbiviimine;
 • laste ja noorte vaimulik ja kõlbeline kasvatamine, piiblikoolide, huvialaringide, seminaride, laagrite ja muu korraldamise kaudu,
 • koguduse seisukohtade ja tegevuse esitamine meedia vahendusel.

USULISED TALITUSED

4.1 Koguduse usulised talitused on ristimine, armulaud, laulatustalitus, matusetalitus, vaimulike ja töötegijate ordineerimine, piht, jumalateenistus, eriotstarbelised koosolekud, evangeelne-, halastus- ja hoolekandetöö, erinevad pühitsemise ja õnnistamise talitused ja muud usulised talitused (ka laste- ja noortetöö kõigi selle vormidega).

4.2 Koguduse vaimulikke talitusi võib läbi viia isik, kellel on vastavad õigused, mis on määratletud koguduse ja koguduste liidu kodukorraga.

4.3 Kogudus tunnustab kõiki kristliku kiriku traditsioonilisi vaimulikke ameteid, kuid koguduse piires on kõrgeimaks vaimulikuks autoriteediks koguduse pastor. Täpsemad vaimulikud teenistussuhted ja hierarhia, samuti vaimulikule esitatavad kvalifikatsiooninõuded määratletakse kodukorraga.

4.4 Pastoril on õigus vaimulike talituste läbiviimisel kanda vastavat ametiriietust, mille vorm määratakse kodukorras. Juhul, kui mingi vaimulik vormiriietus tähistab mõne konkreetse kiriku konkreetset vaimulikku ametit, siis seda segaduste vältimiseks ei kasutata.

JUHTIMINE

5.1 Koguduse juhtorganid on:
a) täiskogu e. üldkoosolek
b) pastor
c) juhatus

5.2 Täiskogu

 • kinnitab ametisse või vabastab koguduse pastori, kelle volitused on tähtajatud;
 • valib revisjonikomisjoni;
 • kinnitab muudatused ja täiendused põhikirjas;
 • kinnitab aastaaruande ja revisjonikomisjoni aruanded.

Täiskogu on otsustusvõimeline kui kohal on üle poole koguduse liikmetest. Vastasel juhul määrab juhatus uue erakorralise täiskogu koosoleku toimumise aja, mis on otsustusvõimeline vaatamata kohalolijate arvule, teatades sellest ette kaks nädalat kirjalikult või kahel avalikul jumalateenistusel.

Korralise (üks kord aastas) või erakorralise täiskogu võib kokku kutsuda koguduse pastor või 2/3 juhatuse liikmetest või üks kümnendik koguduse liikmetest. Erakorraline täiskogu koosolek kutsutakse kokku erakorraliste asjaolude läbivaatamiseks ja lahendamiseks. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusel.

5.3 Pastor

Pastor kinnitatakse ametisse tähtajatult koguduse täiskogu koosoleku poolt. Pastori puudumisel seab pastori kandidaadi üles koguduse juhatus. Pastor vabastatakse ametist tema kirjaliku avalduse alusel või kui 2/3 koguduse liikmetest avaldab talle usaldamatust.

Pastor on koguduse tegevjuht, kes suunab koguduse tegevust kõigis valdkondades ning võtab vastu lõpliku otsuse kõikides koguduse tegevusse puutuvates küsimustes. Pastorile on alluvad ja aruandekohustuslikud kõik kogudusesisesed struktuuriüksused ja ametid, kaasa arvatud vaimulikud ametid.

Koguduse pastor võib määrata omale abipastori,kelle volituste ulatuse ta määrab, andes sellest teada kogudusele ja juhatusele. Abipastor asendab pastori äraolekul pastorit kõigis tema funktsioonides.

Pastori ja abipastori puudumisel erakorralistel asjaoludel juhib koguduse tööd kuni järgmise täiskoguni koguduse juhatus.

Koguduse pastor:

 1. on koguduse vaimulik juht, jälgib vaimulike talituste korda ja toimetab vaimulikke talitusi; juhatab jumalateenistusi ja koosolekuid või volitab kedagi teist seda tegema;
 2. juhib ja suunab koguduse juht- ja tööorganite tööd ning hoolitseb nende otsuste täitmise eest;
 3. on juhatuse esimees ning juhib juhatuse koosolekuid;
 4. esindab kogudust kõikides toimingutes nii kodu- kui välismaal;
 5. võib kutsuda kokku enda poolt määratud päevakorraga juhatuse või töökoosolekuid;
 6. kirjutab alla (või volitab selleks mõnda juhatuse liiget) kirjadele, lepingutele, majandus- ja rahandusdokumentidele, kui neis kajastuv tuleneb juhtorganite otsusest või põhikirjaga antud õigustest.

5.4 Juhatuse liikmed

nimetatakse ametisse koguduse täiskogu koosolekul pastori poolt esitatud kanditaatide seast ning nad juhinduvad oma tegevuses käesolevast põhikirjast ning täiskogu ja pastori otsustest. Juhatuse volituste tähtaja otsustab täiskogu koosolek. Juhatuse funktsioon on nõuandev, kuid ta tegutseb koguduse ametlikult volitatud esindusena koos kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega. Juhatuse pädevusse kuuluvad kõik koguduse tegevusvaldkonnad ning sisekorra kehtestamine ja järelvalve. Juriidilistes, finants- ja kinnisvaratoimingutes esindab juhatuse liige kogudust pastori poolt väljastatud vastavasisulise kirjaliku volituse alusel. Juhatuse tööd juhatab koguduse pastor. Kinnisvara ost, müük ja muud suuremad rahalised tehingud vormistatakse pastori ja juhatuse kirjaliku otsusega. Juhatuse otsused võetakse vastu kas salajasel või avalikul hääletusel lihthäälteenamusel.

Juhatuse liikmete arv võib olla lisaks pastorile 3-12 liiget. Koguduse eelarve koostab ja kinnitab juhatus.

Juhatusel on õigus enda seast välja arvata juhatuse liiget, kes oma tegevusega kahjustab koguduse tegevust ja mainet.

Juhatuse koosoleku kutsub kokku koguduse pastor või 2/3 juhatuse liikmetest

REVISJONIKOMISJON

6. Revisjonikomisjon jälgib koguduse finantstegevust. Revisjonikomisjon, kelle liikmed ei tohi kuuluda juhatusse, on kuni kolmeliikmeline ning esitab kinnitamiseks aruande koguduse juhatusele ja täiskogule mitte vähem kui üks kord aastas. Revisjonikomisjoni volituste tähtaeg on üks aasta. Revisjonikomisjoni volituste tähtaega võib täiskogu pikendada, kuid mitte üle kolme järjestikkuse aasta.

LIIKMESKOND

7.1 Koguduse liige saab olla iga isik, vaatamata oma soole, rahvusele ja sotsiaalsele päritolule. Koguduse liikmeks saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille peab läbi vaatama koguduse juhatus, ning lõpliku otsuse teeb kandidaadi sobivuse suhtes koguduse pastor. Pastor võib määrata uuele liikmele tähtajalise katseaja, mille vältel tal ei ole koguduses hääleõigust.

7.2 Koguduse liige peab:
a) olema uuesti sündinud (Jh. 3:3,5) – vastu võtnud Jeesuse Kristuse kui oma isikliku Päästja ja Lunastaja, saanud veega ristitud ning alistanud oma elu Jumalale järgides kristlike põhimõtteid oma elus;
b) tunnustama Jumala Sõna kui kõrgeimat vaimulikku autoriteeti, püüdes oma elu sellega vastavusse seada;
c) arvestama oma tegevuses koguduse juhtkonna soovitusi, nõuandeid ja korrigeeringuid
d) juhinduma koguduse kodukorra nõuetest;
e) toetama kogudust vabatahtlikkuse alusel võimalust mööda rahaliste annetuste, kümnise ja materiaalsete vahenditega.

7.3 Koguduse liikmel on õigus:
a) osa võtta kõikidest koguduse korraldatavatest üritustest, v.a siis kui ürituse iseloom eeldab ainult asjaga seotud olevate liikmete osavõttu;
b) olla valitud valitavatesse ametitesse;
c) pöörduda küsimuste ja ettepanekutega koguduse pastori ja juhatuse poole
d) lahkuda koguduse liikmeskonnast kirjaliku avalduse alusel, milles põhjendab oma lahkumist koguduse juhatusele.

7.4 Koguduse juhatusel on õigus oma otsusega koguduse liikmeskonnast välja arvata isikuid, kes ühe aasta vältel ei ole mõjuva põhjuseta mingil moel osalenud koguduse töös või kelle eluviisid ja usulised tõekspidamised ei vasta koguduse esitatavatele nõuetele, põhikirjale ja usulistele tõekspidamistele.

7.5 Kogudusele annetatud või kingitud vara ei kuulu tagastamisele ühelgi juhul, ka mitte kogudusest lahkumise või väljaarvamise korral.

7.6 Täiendavaid kohustusi koguduse liikmele võib kehtestada koguduse juhatuse otsusega.

MAJANDUS

8.1 Koguduse omandiks võivad olla kinnis- ja vallasvara ning rahalised vahendid, mis on vajalikud põhikirjast tulenevate ülesannete täitmiseks.

8.2 Koguduse sissetulekud moodustuvad:
a) kümnisest ja annetustest
b) kingitustest
c) pärandvarast
d) oma vara kasutada andmisest (rent, laen jne)
e) oma vara ja toodete müügist
f) vajadusel liikmemaksust ja tasulistest usutalitustest
g) oma vara investeeringutest
h) muudest vahenditest
i) korralistest ja erakorralistest (muu hulgas ka sihtotstarbelistest) korjandustest.

8.3 Kogudusel on õigus asutada ja omada iseseisva juriidilise isikuna tegutsevaid majandus- ja muid allüksusi ja saada sissetulekuid nende tegevusest.

TEGEVUSE LÕPETAMINE

9. Koguduse likvideerimise otsustab pastor ja juhatus, saades selleks kinnituse täiskogult ja valides likvideerimiskomisjoni. Likvideerimiskomisjon võtab arvele koguduse vara, nõuab sisse võlad, rahuldab nõudmised ja annab ülejäänud vara heategevaks otstarbeks või koguduste liidule

 

Pitsat